ൽ കൂട്ടാക്ക് ചരിത്രപരമായ കാലാവസ്ഥ മേയ്
ഊഷ്മനില
പരമാവധി ഊഷ്മനില 36.0 97° cf
കുറഞ്ഞ ഊഷ്മനില 26.4 80° cf
ഏറ്റവും ഉയർന്നത് 43.7 111° cf  (28th 1958)
ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് 18.3 65° cf  (3rd 1887)
വർഷക്കാലം
പ്രതിമാസ മൊത്തം 101.7 mm
മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം 5.9
മൊത്തം മഴയുള്ള മാസങ്ങൾ 434.6 mm  (1893)
24 മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും കനത്ത മഴ 156.2 mm  (26th 1893)
കൂട്ടാക്ക് പ്രവചനം 7 ദിവസം പരിശോധിക്കുക
കൂട്ടാക്ക് ലെ കാലാവസ്ഥ
പൊതു അവലോകനം
Cuttack is the former capital and second largest city of the state of Odisha. Also known as the 'Millennium City' or the 'Silver City', Cuttack is famous for its unique silver filigree works (Tarakasi), and woven textiles. It is also famous for its Dussehra celebrations. The seasons here could be divided into three main seasons. Summer, Monsoon and winter.
കൂട്ടാക്ക് ലെ സീസണുകൾ
കൂട്ടാക്ക് ശൈത്യകാലം
The winter season from November to February is characterized by mild temperatures and occasional showers. Temperatures may fall below 10°C in winter.
കൂട്ടാക്ക് വേനൽക്കാലം
Summers in Cuttack are hot and humid. It starts in March and lasts till June with an average maximum temperature of 40°C and a minimum of 22°C. Cuttack is also prone to thunderstorms during this period.
കൂട്ടാക്ക് ലെ മഴക്കാലം
The monsoon months are from July to October when the city receives most of its rainfall from the South West Monsoon. The annual rainfall is around 144 cm which means it gets really wet.
കൂട്ടാക്ക് ലെ കാണാൻ സ്ഥലങ്ങൾ
Best time to visit is between November to March. Dusshera, the festival of goddess Durga, is very popular in Cuttack. Idols are adorned with huge amounts of gold and silver, with localities trying to outsmart each other by constructing more attractive idols. Katakchandi temple, Barabati fort and one of the ancient engineering marvels, the Stone Revetment are worth a visit.
ട്വിറ്റർ-ൽ കാലാവസ്ഥ
Weather alert for East #Rajasthan Spells of light to moderate #rains with gusty winds over Ajmer, Alwar, Banswara,… t.co/q1nxbgbk6v
Sunday, September 15 13:34Reply
Nowcast for #Mumbai and Mumbai suburban: Light to moderate rain and thundershower with gusty winds likely to contin… t.co/rD1emcrgDe
Sunday, September 15 13:33Reply
The eastern parts of #Gujarat are likely to witness light #rains at many places. A few spells of moderate rains can… t.co/0yyGSpigPh
Sunday, September 15 13:25Reply
Do not expect any significant rains and weather activities over #MadhyaPradesh during the next two to three days. L… t.co/Hcf01OL18W
Sunday, September 15 13:24Reply
From Sep 18 onward, the rainfall activity is likely to decrease further over Kutch and adjoining parts of Saurashtr… t.co/n1REcEtSjt
Sunday, September 15 13:24Reply
Both the regions of #Gujarat as well as Saurashtra and Kutch have received surplus amount of #rains till now. As on… t.co/1WmWsJtm2j
Sunday, September 15 13:23Reply
In the last 24 hours from 8.30 am on Friday, Dahanu in #Maharashtra has been the rainiest place in India with 216 m… t.co/ksasbSwN2T
Sunday, September 15 12:03Reply
#Dharamsala holds an important place weather-wise as India is going to play its opener #T20I against South Africa t… t.co/5ZkSjqbg3b
Sunday, September 15 11:34Reply
During the next 24 hours, heavy #rains and #thundershowers are expected at isolated places over North… t.co/Gu89yWCQoN
Sunday, September 15 10:51Reply
#Mumbai #rains to the tune of 31 mm were recorded in a span of 24 hours from 8:30 am on Saturday… t.co/HcXQWfSlsM
Sunday, September 15 10:07Reply

latest news

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try