ൽ ഗുല്ബര്‍ഗ ചരിത്രപരമായ കാലാവസ്ഥ മാര്ച്ച്
ഊഷ്മനില
പരമാവധി ഊഷ്മനില 37.1 99° cf
കുറഞ്ഞ ഊഷ്മനില 22.0 72° cf
ഏറ്റവും ഉയർന്നത് 42.8 109° cf  (28th 1892)
ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് 12.8 55° cf  (5th 1910)
വർഷക്കാലം
പ്രതിമാസ മൊത്തം 9.5 mm
മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം 0.5
മൊത്തം മഴയുള്ള മാസങ്ങൾ 78.4 mm  (1960)
24 മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും കനത്ത മഴ 76.0 mm  (10th 1960)
ഗുല്ബര്‍ഗ പ്രവചനം 7 ദിവസം പരിശോധിക്കുക
ട്വിറ്റർ-ൽ കാലാവസ്ഥ
According to our Weathermen, these rain activities will continue over many parts of #Kerala, coastal #Karnataka and… t.co/4ptTBlmD36
Saturday, May 25 11:30Reply
This is may be the first good spell of rains over Gangetic #WestBengal during the month of May. #Kolkata may also r… t.co/2cD8alx8sX
Saturday, May 25 11:00Reply
#Weather alert for #Nagaland Few spells of #Rain and #thundershower accompanied with gusty winds to continue over t… t.co/VwaewnyhjF
Saturday, May 25 10:48Reply
#Weather alert for #WestBengal #Rain and #thundershower associated with strong winds (40-60kmph) and lightning stri… t.co/QeeqjDXbeW
Saturday, May 25 10:37Reply
Chandrapur in #Maharashtra is the hottest city in India with a maximum temperature of 46.6° C. t.co/i8yH6OgGDK
Saturday, May 25 10:30Reply
Have a look at the day and night temperatures for major cities of India on May 25. #SkymetWeather #CitiesForecast t.co/LEjfJehxeV
Saturday, May 25 09:27Reply
At present, #heatwave conditions are continuing over several parts of Central India like Brahmapuri which is seeing… t.co/h6ufJcMNgD
Friday, May 24 22:17Reply
Even the moderate #rains in offing during the next 48 hours and light rains thereafter would not able to save… t.co/RGH3u1evXD
Friday, May 24 22:15Reply
How will the weather turn out tomorrow? Find out! #Skymet #weather #heatwave t.co/ZTUYBYL1ML
Friday, May 24 20:49Reply
Today also, #duststorm and #thundershower with strong gusty winds along with some rain may occur in some parts of… t.co/Ih1smrzH0E
Friday, May 24 19:00Reply

latest news

USAID Skymet Partnership

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try