ൽ കര്‍ണല്‍ ചരിത്രപരമായ കാലാവസ്ഥ ഒക്ടോബര്
ഊഷ്മനില
പരമാവധി ഊഷ്മനില 31.6 89° cf
കുറഞ്ഞ ഊഷ്മനില 17.9 64° cf
ഏറ്റവും ഉയർന്നത് 39.3 103° cf  (2nd 1957)
ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് 11.1 52° cf  (30th 1957)
വർഷക്കാലം
പ്രതിമാസ മൊത്തം 32.5 mm
മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം 1.3
മൊത്തം മഴയുള്ള മാസങ്ങൾ 262.4 mm  (1956)
24 മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും കനത്ത മഴ 130.3 mm  (9th 1956)
കര്‍ണല്‍ പ്രവചനം 7 ദിവസം പരിശോധിക്കുക
ട്വിറ്റർ-ൽ കാലാവസ്ഥ
Weather alert for East #Rajasthan Spells of light to moderate #rains with gusty winds over Ajmer, Alwar, Banswara,… t.co/q1nxbgbk6v
Sunday, September 15 13:34Reply
Nowcast for #Mumbai and Mumbai suburban: Light to moderate rain and thundershower with gusty winds likely to contin… t.co/rD1emcrgDe
Sunday, September 15 13:33Reply
The eastern parts of #Gujarat are likely to witness light #rains at many places. A few spells of moderate rains can… t.co/0yyGSpigPh
Sunday, September 15 13:25Reply
Do not expect any significant rains and weather activities over #MadhyaPradesh during the next two to three days. L… t.co/Hcf01OL18W
Sunday, September 15 13:24Reply
From Sep 18 onward, the rainfall activity is likely to decrease further over Kutch and adjoining parts of Saurashtr… t.co/n1REcEtSjt
Sunday, September 15 13:24Reply
Both the regions of #Gujarat as well as Saurashtra and Kutch have received surplus amount of #rains till now. As on… t.co/1WmWsJtm2j
Sunday, September 15 13:23Reply
In the last 24 hours from 8.30 am on Friday, Dahanu in #Maharashtra has been the rainiest place in India with 216 m… t.co/ksasbSwN2T
Sunday, September 15 12:03Reply
#Dharamsala holds an important place weather-wise as India is going to play its opener #T20I against South Africa t… t.co/5ZkSjqbg3b
Sunday, September 15 11:34Reply
During the next 24 hours, heavy #rains and #thundershowers are expected at isolated places over North… t.co/Gu89yWCQoN
Sunday, September 15 10:51Reply
#Mumbai #rains to the tune of 31 mm were recorded in a span of 24 hours from 8:30 am on Saturday… t.co/HcXQWfSlsM
Sunday, September 15 10:07Reply

latest news

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try