ൽ സോണെപൂര് ചരിത്രപരമായ കാലാവസ്ഥ ജനുവരി
ഊഷ്മനില
പരമാവധി ഊഷ്മനില 27.8 82° cf
കുറഞ്ഞ ഊഷ്മനില 13.8 57° cf
ഏറ്റവും ഉയർന്നത് 33.1 92° cf  (30th 1975)
ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് 7.2 45° cf  (22nd 1963)
വർഷക്കാലം
പ്രതിമാസ മൊത്തം 7.0 mm
മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം 1.0
മൊത്തം മഴയുള്ള മാസങ്ങൾ 30.1 mm  (1966)
24 മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും കനത്ത മഴ 15.8 mm  (27th 1962)
സോണെപൂര് പ്രവചനം 7 ദിവസം പരിശോധിക്കുക
ട്വിറ്റർ-ൽ കാലാവസ്ഥ
Heavy rains have been lashing Mumbai city for the last few hours. In a span of 3 hours, the Santa Cruz Observatory… t.co/MZrJhobwff
Wednesday, September 18 18:21Reply
Heavy to very heavy #Mumbai rains expected on September 19 and 20, i.e. Thursday and Friday. These showers are like… t.co/Qmk42HZMqF
Wednesday, September 18 18:19Reply
Mumbai records 38 mm of rain in a span of 3 hours, heavy rains to continue. #Mumbai #MumbaiRains #MumbaiRaint.co/vSxN7ghUxA
Wednesday, September 18 18:19Reply
@iamarbazali @Mpalawat Please mention your location, we will get it verified.
Wednesday, September 18 17:44Reply
Another Low-Pressure Area is expected to develop over Northwest Bay of Bengal around September 22 or 23. t.co/6SAyZ4RUfU
Wednesday, September 18 17:32Reply
A Cyclonic Circulation which is over South #AndhraPradesh coast will induce a Low-Pressure Area by tonight. This Lo… t.co/7PyA20IoAh
Wednesday, September 18 17:30Reply
moderate rains with one or two spells are possible over #AndhraPradesh, #Telangana, #Vidarbha, and #Marathwada. t.co/6SAyZ59v7s
Wednesday, September 18 17:27Reply
नवसारी,पंचमहल, वलसाड, सूरत, वड़ोदरा, आनंद, दोहद, छोटा उदयपुर, गांधीनगर, अहमदाबाद, मेहसाणा, पाटन, साबरकांठा व बनास… t.co/GYOEO62oFq
Wednesday, September 18 17:15Reply
Though the date on Monsoon withdrawal might be nearing close but #Monsoon is still running active over the state of… t.co/58wyOfaNhd
Wednesday, September 18 17:15Reply
Rainfall data for Mumbai for the last 1 hour. Track Mumbai rains and traffic in real-time with Skymet. #Mumbait.co/VByRfbo113
Wednesday, September 18 17:06Reply

latest news

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try