ൽ ടാംക് ചരിത്രപരമായ കാലാവസ്ഥ ഏപ്രിൽ
ഊഷ്മനില
പരമാവധി ഊഷ്മനില 38.6 101° cf
കുറഞ്ഞ ഊഷ്മനില 22.2 72° cf
ഏറ്റവും ഉയർന്നത് 45.1 113° cf  (28th 1973)
ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് 10.9 52° cf  (4th 1968)
വർഷക്കാലം
പ്രതിമാസ മൊത്തം 1.4 mm
മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം 0.2
മൊത്തം മഴയുള്ള മാസങ്ങൾ 6.9 mm  (1963)
24 മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും കനത്ത മഴ 3.8 mm  (3rd 1978)
ടാംക് പ്രവചനം 7 ദിവസം പരിശോധിക്കുക
ട്വിറ്റർ-ൽ കാലാവസ്ഥ
#Duststorm, #lightning and light #rain over some parts of Delhi, #Noida, #Gurugram, and #Faridabad #NCR #Delhit.co/cHGkVMCmb4
Monday, June 17 22:53Reply
The further advancement of #Monsoon is still sluggish, winds over #Lakshadweep, #Kerala, #Comorin are westerlies in… t.co/i7Lz3jyt8z
Monday, June 17 21:45Reply
#Chennai has been reeling under an acute #watercrisis for quite sometime now. t.co/yR8rY90UNF
Monday, June 17 21:30Reply
#Heatwave in #Bihar claimed 17 more lives on Sunday, thus raising the death toll to 61. t.co/raqtI18MyZ
Monday, June 17 21:15Reply
Check out how the #WeatherForTheWeekAhead is likely to be. #weatherforecast t.co/6GDd7yAJzq
Monday, June 17 20:45Reply
The intensity of #MumbaiRains will drop down to quite an extent. t.co/FSQ3LYifsJ
Monday, June 17 20:30Reply
Weather Forecast for tomorrow! It's all you ever wanted to know about the country's #weather!… t.co/i3mAk6zQtP
Monday, June 17 20:15Reply
The intensity of rains is expected to peak from June 20 onward and thereafter, moderate to heavy showers would lash… t.co/nEUM8jqyci
Monday, June 17 20:15Reply
Our weather models are showing a circulation in The Bay of Bengal around June 19. This system is likely to take som… t.co/yEH01bgpMS
Monday, June 17 20:02Reply
Places like #Gondia, #Dahanu, #Mahabaleshwar, #Ratnagiri, #Alibag would record rain and thundershower activities fo… t.co/hqTuGQtKUk
Monday, June 17 20:00Reply

latest news

USAID Skymet Partnership

Skymet weather

Download the Skymet App

Our app is available for download so give it a try